קבלו את הסגולה שהופכת עולמות ופותחת את כל השערים

אמירה נשגבה ונוראה שבכוחה תוכלו לפעול ישועות גדולות.

מאת: מוטי קורן

בכל תפילה בבית הכנסת היא נאמרת כמה פעמים, וגם בסים הלמוד בציבור או באזכרה

או בכל תפילה מיוחדת היא נאמרת. משפט יקר ערך.

קבלו את הסגולה והאמירה שהופכת עולמות ופותחת את כל השערים.

המילים הן בארמית: "אמן, יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא".

(ובתרגום חופשי: יהא שמו הגדול של הקב"ה מבורך לעולם ולעולמי עולמים)

 

בעת אמירת קדיש בציבור של לפחות 10 אנשים, הציבור עונה ואומר את המילים:

"אמן, יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא".

חכמינו הפליגו מאוד מאוד בשבחה של אמירה זו בעוצמות שכמעט לא מצאנו שנאמרו על משהו אחר.

האמירה הזאת 'קורעת גזר דין' גורמת למחילת עוונות, ופותחת שערי גן עדן.

כך מופיע בתלמוד הבבלי:

"אמר רבי יהושע בן לוי כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כוחו, קורעין לו גזר דינו [של שבעים שנה]…

רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה מוחלין לו…

אמר ריש לקיש כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן". (מסכת שבת דף קי"ט ע"ב)

 

אז החלטנו הרגע להתחיל לענות ולכוון, רק מה הכוונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כוחו, קורעין לו גזר דינו

בביאור המילים "בכל כוחו" נחלקו גדולי עולם לפני כ 900 שנה.

רש"י ובעלי התוספות. רש"י מפרש שהכוונה לומר "אמן יהא שמיה רבא" בכל כוונתו,

ובעלי התוספות מפרשים שהכוונה לומר זאת בקול רם.

בעלי התוספות מביאים את דברי ה"פסיקתא": "כשישראל נכנסים לבתי כנסיות ואומרים

יהא שמיה רבא מבורך בקול רם, מבטלים גזירות קשות". (מובא בתוספות שם)

ובזוהר הקדוש נאמר: "לענות בכח חזק אמן יהא שמיא רבא מברך, בכדי שיישבר חילו של הסטרא אחרא,

ויתעלה הקב"ה בכבודו על הכל". (תרגום מארמית של דברי הזוהר בפרשת תרומה, דף קכ"ט ע"ב)

עוד מצאנו כתוב בדברי הזוהר: "בזמן שישראל עונים בקול רם אמן יהא שמיה רבא מברך,

הקב"ה מתמלא רחמים וחיים על הכל". (תרגום מארמית של דברי הזוהר פרשת נח דף ס"ב ע"ב)

הגאון מוילנא זצ"ל לימד אותנו ש"על ידי אמן יהא שמיה רבא ינצלו מחבלי משיח". (הקדמת הגר"א לתיקוני הזוהר)

 

דברים מיוחדים כתב בעל ה"חפץ חיים" רבי ישראל הכהן מראדין זצ"ל על עניין זה, וזה לשונו:

"חוב על כל אחד לילך לבית המדרש עם בניו בכל יום להתפלל שחרית, מנחה וערבית

בציבור דווקא ולענות אמן יהא שמיה רבא, קדושה וברכו, כי על ידי זה מתבטלות בכל יום

כמה וכמה גזירות מישראל כדאיתא במדרשים.

'ואין לשער כמה ישועות היו מביאין לישראל, לו באמת היו מתכנסין כל הקהל בכל עיר אנשים וטף

לבתי מדרשים להתפלל הג' תפילות והיו עונין ברכו ואמן יהא שמיה רבא, קהל גדול בכל יום,

ולא רק מתי מספר, גם התפללו אבינו מלכנו שחרית ומנחה, בוודאי היו ניצולין בזה אלפי אנשים ממוות.

וזכות גדול הוא להמזרזין לזה, דמביאין ישועה על ישראל". (מכתבי החפץ החיים, מכתב ס"ו)

גם לעניית "אמן יהא שמיה רבא" בקדיש שאומרים אחרי לימוד ודרשה של דברי תורה, יש כוח מיוחד,

שכן במדרש נאמר: "בשעה שהזקן יושב ודורש ועונין אחריו אמן יהא שמיה רבא, אפילו יש לו שטר גזירות

של מאה שנה, הקב"ה מוחל". (מדרש קהלת רבה פ"ט)

 

במשך דורות רבים ידועה ענין האמירת 'אמן הא שמיה רבא' כדבר נשגב ונורא, ברבים מבתי הכנסת

ובתי המדרש נתלים פלקטים מיוחדים המביאים את דברי כמינו בגודל עניין זה.

אז מעתה קחו עניין זה בידכם ובכל מקום וזמן ששמעתם קדיש, הקשיבו תכוונו ואימרו בקול רם" אמן,

יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא"., ובוודאי תזכו לפעול ישועות גדולות.

 

 

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.