כיצד אצליח לאהוב את הזולת?

שאלה:

כיצד אצליח לאהוב את הזולת?

תשובה:

מצוה גדולה היא לאהוב את הזולת, וכפי שכתוב בתורה "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט, י "ח), ואמר על כך רבי עקיבא: "זה כלל גדול בתורה".

אם חלילה מרגישים הרגשה הפוכה מההרגשה אותה אנו מצווים להרגיש, דהיינו שמרגישים שנאה כלפי השני, זוהי עבירה חמורה. חומרת העבירה כה חמורה, עד כדי כך שמבואר בגמרא שבית המקדש השני נחרב על עוון שנאת חינם (מסכת יומא דף ט' ע"ב). ומוסיפה שם הגמרא: "ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות, עבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים".

כדי להגיע לידי הרגשה אמיתית של אהבה לזולת, ראשית, עלינו לדעת את חשיבות העניין וגודל המצוה של אהבת הזולת, וכפי שהוזכר. ידיעה זו תדחוף אותנו להמשיך ולהשתדל להגיע לידי הרגשת האהבה לזולת, גם אם ייקח זמן עד שהרגשה זו תחדור עמוק ללבנו.

עוד יש להתרגל ללמד זכות על השני. דהיינו, שגם אם אנו רואים אצל חברנו מעשים, הנהגות, מידות ודעות, אשר לא נראים לנו נכונים ומוצדקים, צריכים אנו לדון אותו לכף זכות, ולא לחשוב שהוא חלילה רוצה בכוונה ללכת בדרך רעה. במשנה ב"פרקי אבות" נאמר מפורש: "והוי דן כל אדם לכף זכות". (פרק א', ו')

מצות גמילות חסדים נחשבת למצוה יסודית מאד בעבודת ה' יתברך. מעלות רבות נאמרו על קיום מצוה זו. בנוסף, הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל לימד אותנו שקיום מצוה זו תחדיר ללבנו אהבה לשני, וכדבריו המופיעים בספרו "מכתב מאליהו":

"הורגלנו לחשוב את הנתינה לתולדת האהבה, כי לאשר יאהב האדם, ייטיב לו. אבל הסברה השניה היא, כי יאהב האדם את פרי מעשיו, בהרגישו אשר חלק מן עצמיותו בהם הוא. אם בן יהיה אשר ילד או אימן, או חיה אשר גידל, ואם צמח אשר נטע, או אם גם מן הדומם, כמו בית אשר בנה – הנהו דבוק למעשי ידיו באהבה, כי את עצמו ימצא בהם.

וכן הראוני מקור בדברי רבותינו זכרונם לברכה כסברה זאת השניה, כי כך שנינו במסכת דרך ארץ זוטא (פ"ב) 'אם חפץ אתה להידבק באהבת חברך, הוי נושא ונותן בטובתו'.

… כללו של דבר, זה אשר יתן האדם לזולתו, לא יאבד ממנו, אלא זו היא התפשטות עצמותו, כי ירגיש אשר גם חלק לו בחבירו זה אשר נתן לו. זו היא הדבקות שבין אדם לזולתו אשר נקרא לה בשם אהבה". עד כאן דברי הרב דסלר זצ"ל. (חלק א', עמ' 36,37)

בנוסף, צריכים לחשוב מחשבות של שמחה בשמחתו של השני וצער על צערו של השני. לחיות עם הרגשות של נושא בעול עם חברו.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.