אז במי כדאי לבחור?

קבלו עצה טובה מהרב א. שטיר

אז במי כדאי לבחור?

כשמדברים על בחירות לכנסת או לרשויות המקומיות, על כל אחד לנהוג כפי הוראת רבו

הדומה בעיניו כמלאך ה' צבקות, כפי שלימדונו חז"ל: "עשה לך רב והסתלק מן הספק" (פרק אבות פרק א', ט"ז).

אכן, יש עוד סוג של בחירות, ישנה בחירה בה מוטל על כולנו לבחור באופן זהה.

טעות גדולה ואף קריטית תהיה, אם נבחר שם חלילה שלא כנדרש.

בחירה זו נקראת בחירה בחיים, כשהכוונה היא על בחירה בחיים האמיתיים והטובים.

על אותה בחירה נכתב בתורה (דברים ל'): "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע.

אשר אנכי מצוך היום, לאהבה את ה' אלקיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו.

וחיית ורבית וברכך ה' אלקיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה… העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ,

החיים והמות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך,

לאהבה את ה' אלקיך לשמע בקלו ולדבקה בו וגו'".

למרות שבאופן תאורטי גם בבחירה יש לנו יכולת לבחור חלילה בצד השקר, מכל מקום הקדוש ברוך הוא

ציוה אותנו לבחור בדרך האמת לתועלתנו ולטובתנו. רש"י שם מבאר זאת באופן הבא:

"אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כאדם האומר לבנו בחר לך חלק יפה בנחלתי,

ומעמידו על חלק היפה, ואומר לו את זה ברור לך, ועל זה נאמר 'ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי' (תהלים ט"ז, ה') –

הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה קח לך".

חשוב להוסיף, שאם כולנו נבחר בצד האמת, לא יהיה צורך יותר בבחירות של המדינה,

משום שהשלטון של המדינה יתבטל, ובמקומו יהיה כאן שלטון של מלך המשיח,

שלטון שכולו טהרה וקדושה, דבקות אלוקית, אמת עד קצה הגבול, הטבה על בלי די ותענוג אין סופי.

יהי רצון שיתקיים בנו בקרוב מה שנאמר בתפילה: "השיבה שופטנו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה",

ומה שנאמר שם: "ותמלוך אתה הוא ה' אלוקינו מהרה לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קדשך",

במהרה בימינו, אמן!

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.