למה אנו צריכים שהמשיח יבוא?

למה אנו צריכים שהמשיח יבוא?

 

כבוד הרב יש לי שאלה:

אני התחלתי לאחרונה להתקרב ליהדות, התחלתי להניח

תפילין, ולשמור שבת, ואני מרגיש ממש נפלא. יש לי שאלה,

הרבה פעמים  אני נתקל בעניין הזה של 'ביאת המשיח'  שהמשיח

יבוא.. וכדומה נשאלת השאלה למה אנו צריכים שהמשיח יבוא, הרי

ידוע שכיהודים עלינו להאמין שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובה,

ואם גם עכשיו הכל טוב, אז בשביל מה צריכים את המשיח?

י. כפר סבא

 

תשובת הרב יעקב שטיר

נכון מאד שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובה, אך זה עדיין לא אומר שהמצב

בו אנו נמצאים זה המצב הטוב ביותר והרצוי.

כוונת הדברים היא שאמנם הייסורים שאנו עוברים מטיבים ומועילים לנו, אך

הסיבה שאנו זקוקים לאותם ייסורים היא מחמת העבירות שעשינו במהלך שנות

הגלות. אם כל מעשינו ומחשבתנו היו מתוקנים, לא היינו זקוקים לאותם ייסורים

והיינו חיים בשיא השלווה, האושר והשלמות. הקב"ה היה הרבה יותר שמח אילו

לא היינו חוטאים וממילא היו נמנע מאתנו כל הצער שעובר עלינו.

ביאת המשיח היא כניסה למצב שבו העולם נעשה מתוקן, לא יהיו יותר עבירות

ומעשים לא טובים. במצב כזה לא יהיה צורך בייסורים.

בימות המשיח גם לא יהיו לנו הפרעות ללימוד תורה ולקיום המצוות כפי שיש לנו

היום. נעסוק בתורה במלא העוצמה ונרגיש היטב את הנועם והטוב שבה.

בנוסף, ההיטהרות של העם היהודי בימות המשיח מכל העבירות והטומאה שדבק

ו בו במשך שנות הגלות, תביא לכך שנזכה להגיע לתקופה שנקראת "חיי העולם הבא".

בתקופה זו נחיה חיים מלאים בעונג עצום, העונג של "להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו".

הדברים האמורים מבוארים ברמב"ם בספרו "משנה תורה" (הלכות תשובה

פרק ט', הלכה ב'), וזה לשונו: "ומפני זה נתאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם

לימות המשיח, כדי שינוחו ממלכויות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ובמצוות

כהוגן, וימצאו להם מרגוע וירבו בחכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא.

לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת, שנאמר 'כי מלאה הארץ דעה

את ה", ונאמר 'ולא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו', ונאמר 'והסירותי את לב

האבן מבשרכם'. מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר משלמה,

ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו, ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה', ויבואו

כל הגוים לשומעו, שנאמר 'והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים'.

וסוף כל השכר כולו והטובה האחרונה שאין לה הפסק וגרעון הוא חיי העולם הבא,

אבל ימות המשיח הוא העולם הזה ועולם כמנהגו הולך, אלא שהמלכות תחזור לישראל,

וכבר אמרו חכמים הראשונים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות

בלבד". על כאן לשון הרמב"ם.

מצב זה הוא המצב אותו חפץ הבורא יתברך להנחיל לנו, וזו הסיבה שאנו מרבים לבקש

שיבוא כבר המשיח ומצפים בכל רגע ורגע לביאתו.

אם אלוקים אוהב אותנו למה הוא נותן לנו עונשים?

שאלה:

כבוד הרב יש לי שאלה,

אם אלוקים אוהב אותנו למה הוא נותן לנו עונשים?

תשובה:

מאת הרב יעקב שטיר

אלוקים הוא אבא שלנו, ממש כך, וכשם שאבא חייב להעניש את הבן שלו כשיש צורך אמיתי לכך, ואם הוא לא יעשה כן, הבן שלו לא יהיה מחונך, כך אבינו שבשמים נצרך לעיתים להעניש אותנו. אבא שלא מעניש את בנו במידת הצורך, קורא לו שלמה המלך עליו השלום "שונא בנו" וכלשון הפסוק "חושך שבטו – שונא בנו" (משלי י"ג, כ"ד). כך גם הקדוש ברוך הוא, מחמת אהבתו הגדולה אלינו הוא נותן לנו עונשים, ועל זה נאמר "את אשר יאהב ה' – יוכיח". (משלי ג', י"ב)

כשיהודי מקבל עונש משמים, עליו להבין שישנם דברים אותם הוא צריך לתקן אצל עצמו, יש לו מעשים שלא רצויים בשמים. עליו לראות את העונש כהזדמנות שנותנים לו משמים לתקן אצלו את הדברים הדרושים תיקון. הגמרא אומרת במסכת ברכות (דף ה' ע"א): "אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו, שנאמר (איכה ג', מ') נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'".

בנוסף על האמור, העונשים באים גם לזכך ולטהר אותנו. אדם שעבר עבירה, נוצר בנפשו פגם ונדבקת בו טומאה. טומאה זו הנקראת בספרים גם קליפה, יכולה להזיק לו, הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית, וכן היא תהווה מניעה עבורו מלקבל את כל ההטבה הגדולה המגיעה לו לעתיד לבוא. בכדי לטהר ולנקות את אותו פגם וטומאה בנפש, יש לעשות כעין "כביסה" לנפש. הייסורים, כשאדם מקבלם מתוך אמונה, מכבסים באופן נפלא את הנפש.

יש לציין שלא חייבים לעבור ייסורים בכדי להטהר, לימוד התורה וקיום המצוות מטהרים את הנפש באופן נפלא ביותר. הדבר מבואר בכמה מאמרים שחז"ל הקדושים לימדו אותנו, כגון במאמרם במדרש: "לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות". לכן העוסק בתורה ובמצוות חושך מעצמו הרבה ייסורים ועוגמות נפש.