מי אשם, העשיר או העני?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 1

מי אשם, העשיר או העני?

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 1 במשניות מסכת שבת פרק א משנה א
מסכת שבת , ו מהו דין הוצאה מרשות לרשות בשבת

בשיעור זה מובאת סקירה כללית על המסכת, וכן נלמד מהו דין
הוצאה מרשות לרשות בשבת.

מסכת שבת היא המסכת הראשונה בסדר מועד, שהוא הסדר השני מתוך ששה

סדרי משנה. הסדר עוסק במועדים ובחגים והחובות בהם, וכן חילוקי דינים, האסור

והמותר ושאר מצוות והלכות הקשורות.

משנה – פירושה: ריכוז ערוך ומסודר של שישה סדרים. המשניות נאמרו בעל פה

במשך מאות שנים על ידי התנאים, ותלמידיהם שיננו אותן ושימרו אותן בזיכרון,

עד שהחליט התנא רבי היודה הנשיא לרכז את כל המשניות יחדיו וחלק אותן

לשישה סדרים:

שישה סדרי משנה – חלוקת המשניות לפי נושאים. ששת הסדרים מחולקים לפי הסדר הבא:

סדר זרעים –
כולל מסכתות משנה העוסקות בגידולי קרקע, וההלכות הנוגעות בנושא.
כיצד מברכים על הפירות, מתי יש צורך לברך ברכה אחרונה, פרטי הלכות
תרומות ומעשרות, מצוות פאה, דיני ערלה ביכורים שמיטה ועוד.

סדר מועד –
כולל מסכתות משנה העוסקות בהלכות הנוגעות לשבת ומעודי ישראל.
בסדר זה כלולה גם מסכת שבת העוסקת בהרחבה רבה בדיני המלאכות
האסורות בשבת, וכן מסכתות על כל חג ומועד כמו מסכת סוכה, יומא (יום הכיפורים),
פסחים ועוד.

סדר נשים –
כולל מסכתות העוסקות בהלכות נישואין וגירושין, מסכת קידושין,
גיטין, יבמות כתובות ועוד.

סדר נזיקין –
כולל את 'שלושת הבבות', בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא.
מסכתות אלו עוסקות בדיני ממונות, בעלות על קרקעות, סכסוכי ירושה ועוד.

סדר קדשים –
כולל את מסכתות המשנה העוסקות בדיני הקרבנות שהוקרבו בבית המקדש.
לכל קרבן הלכות משלו, סדר השחיטה, קבלת הדם וזריקתו על גבי המזבח,
חלק מהקרבנות נאכלים וחלקם נשרפים. המשנה בסדר זה מפרטת את ההלכות
הללו בהרחבה.

סדר טהרות –
כולל את מסכתות המשנה העוסקות בנושאי טומאה וטהרה, דיני טומאת המת,
הזית אפר פרה אדומה, הלכות נידה, טהרת הידיים בזמן האוכל ועוד.

 

ברכה והצלחה.