מותר לעשות סעודה לפני מנחה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 2

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 2 במשניות מסכת שבת פרק א משנה ב
מותר לעשות סעודה לפני מנחה ?

בשיעור שלפנינו יבואר שישנם דברים שאסור לעשות לפני תפלת מנחה כדי שלא ישכח להתפלל.

זמן סעודה שלישית – מזמן מנחה גדולה ואילך, ולפני כן אין יוצאים ידי חובת הסעודה. ולדעת השולחן ערוך, מזמן מנחה גדולה ואילך אסור לאכול סעודה עד שיתפלל, ולכן חובה להתפלל מנחה לפני סעודה שלישית. ולדעת הרמ"א, לכתחילה אכן ראוי להתפלל מנחה לפני הסעודה; אולם, מי שהדבר קשה עליו, רשאי לאכול לפני מנחה כל עוד לא הגיע זמן מנחה קטנה, כיון שסעודת שבת רגילה נחשבת ל'סעודה קטנה', אשר להלכה – לדעתו – מותר להתחיל אותה עד לזמן זה. וגם על פי הקבלה, זמן כל סעודה הוא לאחר התפילה השייכת לה, וזמן סעודה שלישית הוא לאחר תפילת מנחה. [שו"ע רצא, ב, משנ"ב י-יא, ושעה"צ ד-ה; ביאורים ומוספים דרשו, 11]
האזן כאן לשיעור המפורט והמרתק של הרב יונה פיינהנדלר בהלכות עשיית סעודה לפני תפילת מנחה.