היום אני מתחתן ואין לי זמן לקריאת שמע בכוונה

ברכות פרק ב משנה ח במשנה זאת נלמד על מחלוקת תנאים האם חתן ביום חופתו חייב בקריאת שמע או פטור בגלל היותו טרוד בהכנות לחתונה מתוך סדרת שיעורי משניות מפי הרב יונה פיינהנדלר

קריאת שמע

פרק ב'   משנה ח'

במשניות הקודמות למדנו את ההלכה שחתן פטור מהמצוה לקרוא קריאת שמע בימים שאחרי חתונתו,

בגלל שהוא טרוד ומבולבל בקיום מצוות הנישואין. ורבן גמליאל החמיר וקרא קריאת שמע ביום שנכנס

לחופה, בגלל שרצה לקיים את המצוה של קבלת עול מלכות שמים, והוא הכיר בעצמו שיוכל לכוון בה כראוי.

היום נלמד במשנה, האם מותר לחתן לקרוא קריאת שמע ביום חתונתו אפילו שהוא לא חייב במצוה, כמו שקרא

רבן גמליאל, או שאין לו לקרוא, ורק לאדם חשוב ותלמיד חכם כרבן גמליאל מותר להחמיר ולקרוא אפילו שהוא פטור מהמצוה.

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

חתן – אדם ביום חתונתו,

אם רצה לקרות קריאת שמע – שאפילו שהוא פטור מלקרוא קריאת שמע, הוא בכל זאת רוצה לקיים את המצוה,

לילה הראשון – בלילה הראשון שאחרי החתונה,

קורא – מותר לו לקרוא קריאת שמע, אם הוא יודע שיוכל לכוון כראוי בקריאתו,

כמו שרבן גמליאל קרא קריאת שמע בליל חתונתו.

רבן שמעון בן גמליאל אומר – בנו של רבן גמליאל – רבי שמעון אומר, שאין

לסתם אדם שאינו תלמיד חכם גדול, לקרוא קריאת שמע ביום החתונה,

בגלל ש לא כל הרוצה ליטול את השם – שלא כל אדם שרוצה לקחת לעצמו שם של אדם חשוב, יטול,

כלומר, שאין לסתם אדם, להחשיב את עצמו ולהחמיר כמו שמחמירים על עצמם חכמי ישראל,

שזו הנהגה של יהירות וגאוה, שעל ידי כך הוא מתגאה ומחשיב את עצמו יותר ממה שהוא באמת,

ורק חכמי ישראל העסוקים בעבודת ה', ובאמת יכולים לכוון גם תוך כדי טירדת החתונה,

יכולים לקיים את המצוה לקרוא קריאת שמע.

  •  ראינו במשנה שתי דעות בדינו של חתן: הדעה הראשונה, שמותר לכל אדם לקרוא
    קריאת שמע ביום החתונה, ודעתו של רבי שמעון, שרק לתלמידי החכמים מותר לקרוא,

וההסבר בזה הוא, שלדעת התנא הראשון, החכמים לא תיקנו תקנה שחתן לא יקרא ביום שמתחתן,

אלא הם רק אמרו שהוא פטור מהמצוה, ולכן אם הוא רוצה להחמיר ולקרוא, הוא יכול לעשות כך.

אבל רבי שמעון סבור, שהחכמים תיקנו תקנה שכל החתנים לא יקראו קריאת שמע ביום החתונה,
בגלל שהם לא יכולים לכוון כל כך בקריאתם, ולכן גם אם ירצו לא יקראו, שאם הם יקראו יבואו לידי
גאוה, חוץ מתלמידי החכמים שעליהם לא היתה תקנה שלא יקראו, בגלל שהם יכולים לכוון.

הלכה בימינו

v     ההלכה היא כמו התנא הראשון, שכל חתן פטור מלקרוא קריאת שמע, גם תלמידי החכמים,

וחתן הרוצה לקרוא קריאת שמע, אפילו אם הוא לא תלמיד חכם מותר לו לקרוא, ואין הוא צריך לחשוש שעל ידי כך הוא מתגאה.

אבל למעשה, בגלל שבימינו אף אחד לא מכוון כל כך בקריאת שמע כמו שהיו מכוונים בימי חכמי המשנה, כל החתנים חייבים בקריאת שמע גם ביום חתונתם,

וגם אם הוא מרגיש טרוד ומבולבל בגלל מצוות הנישואין שהוא צריך לקיים באותו ערב, טירדה זו לא פוטרת אותו מקריאת שמע, שהרי גם בלא הטירדה הוא לא היה מכוון כל כך.