י"ד שח"ט ד"ם מה זה?

הצטרף לשיעורים מרתקים במשניות מסכת שבת. שיעור מס' 45

הרב יונה פיינהנדלר בסדרת שיעורים מעניינים בששה סדרי משנה
שיעור מס' 45 במשניות מסכת שבת פרק ח משנה א
מה זה יד שחט דם ? שיעור משניות

בשיעור שלפנינו יבואר מה השיעור שעליו מתחייבים בהוצאה בשבת, ונראה שיש שיעור שונה למאכל או משקה.

אדם שמוציא 'יין' מביתו לרחוב בשבת, על איזה כמות הוא מתחייב להביא 'קרבן' לכפרה?

בפרק הקודם למדנו, שיש איסור מן התורה לעשות פעולה של 'הוצאה' בשבת, והיא אחת משלושים ותשע המלאכות שאסרה התורה לעשות בשבת.

אופני האיסור הם, הוצאת דברים שאינם נצרכים לגוף האדם [כמו בגדים ותכשיטים שונים] מביתו לרחוב [מ'רשות היחיד' ל'רשות הרבים'], או הכנסתם מהרחוב אל הבית [מ'רשות הרבים' ל'רשות היחיד'].

ודוקא במקום שאין בו 'עירוב' [חוט או גדר המקיפים את השכונה או הישוב] אסור להוציא ולהכניס, אבל כאשר יש במקום 'עירוב' הדבר מותר.

במשניות הקודמות למדנו, שאף שהתורה אוסרת באיסור 'הוצאה' להוציא ולהכניס גם דברים קטן שאינם חשובים וראויים לשימוש, בכל זאת בכדי לחייב את האדם בעונש [מיתת בית דין אם עושה את העבירה בכוונה ובמזיד], ובכפרה [להביא 'קרבן חטאת' לבית המקדש אם עשה את העבירה בשגגה], צריך לעשות 'הוצאה' של חפץ בגודל מסוים הראוי לשימוש.

וכבר למדנו [בסוף הפרק הקודם] מהם הכמויות של מאכלים שונים, של בני אדם ובעלי חיים, שעל פחות מהם לא חייבים להביא 'קרבן חטאת' לבית המקדש ככפרה על חילול השבת באיסור 'הוצאה' [שכך נמסרה 'הלכה למשה מסיני', שחיובי התורה באיסורי שבת יהיו דוקא בשיעורים אלו ולא בפחות מהם].

במשנה שלפנינו נלמד על כמויות של משקים שונים, שעל פחות מהם אין חיוב הבאת קרבן ככפרה על האיסור, אף שיש איסור תורה גם על פחות מכמות זו [שגם 'חצי שיעור' אסור מן התורה].

ישנם שבעה סוגי משקים: 1. יין. 2. דבש. 3. שמן. 4. חלב. 5. טל. 6. דם. 7. מים. משנתינו מלמדת מהי הכמות המחייבת באיסור 'הוצאה' של כל אחד מהמשקים הללו.

האזינו לשיעור המרתק המופיע בקובץ זה של הרב יונה פיינהנדלר.