סגולת החוט מקבר רחל – דווקא חוט אדום?

5 דברים שאולי לא ידעת על קבר רחל אמנו

  1. מדוע הערבים אינם מפריעים לנו להתפלל בקבר רחל?

בספר 'שאלי שלום ירושלים' (לרבי משה נחמיה כהניו, הרב דחאסלאוויץ') הביא, שדבר מעניין הוא שהשאיר לנו שריד את קבר רחל, וכל אחד יכול לבוא שם לבכות ולהתפלל באין מונע ובאין פוצה פה ומצפצף, וגם הערביים אינם מפריעים לנו, שלא נמצא כן בכל קבר שהערביים מפריעים מלגשת. ואולי גם זה היה מכוונת יעקב אבינו ע"ה בקברו אותה על אם הדרך ולא הוליכה לבית לחם, כי ברוח קדשו צפה מראשית אחרית, והציל לנו על ידי זה את קברה להיות לנו לאחוזת נחלה בימי גלותינו כיום הזה.

וגם קרוב לומר, כי הוא מנבואת ירמיה הנביא 'קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה וכו' – דוקא רחל, 'כי יש שכר לפעולתך', רצה לומר, מידה כנגד מידה על שלא התקנאה באחותה לאה, והיתה צנועה, לא יתקנאו בנו הישמעאלים שהיא אמנו וקברה מוצנע מהם וגלוי לפנינו (הגרי"מ שטרן שליט"א, ארץ חמדה).

  1. הנס שאירע עם האבן שעל המצבה

הנוסע רבי בנימין מטודילה הביא, שהיה בקבר רחל וכתב שעל הקבר יש אחת עשרה אבנים כנגד אחד עשר שבטים. והוא מוסיף נופך משלו, מכיון שעדיין לא נולד בנימין אלא בצאת נפשה, לכן אין שם אבן כנגדו. ובסיבוב ר' פתחיה הובא, שעל י"א האבנים יש אבן גדולה מאד, והיא של יעקב אבינו, והכמרים לקחוה לבנין ע"ז ולמחר ראוה על הקבר כאשר בתחילה. כן עשו כמה פעמים עד שנמנעו מלקחתה עוד. וסיפור זה היה לפני יותר מאלף שנים (ארץ חמדה).

  1. המפתח הפלאי שהכין ר' זלמן בסן הירושלמי

מפתח מיוחד היה לשער של קבר רחל, שהותקן בידי ר' זלמן בסן הירושלמי, שהכין מנעול סודי מיוחד שע"י סגירת המנעול יצאו ארבע לשונות ברזל מכל צד כמו דלתות רב בריח של ימינו. סגולות מופלאות יוחסו גם למפתח המיוחד של קבר רחל. כל אימת שנתקף אדם במחלה חשוכת מרפא היו מניחים את המפתח למראשותיו כסגולה בדוקה לרפואה מהירה (ארץ חמדה).

  1. סגולת החוט מקבר רחל – דווקא חוט אדום, או גם לבן?

סגולה ידועה לזש"ק היא לקחת חוט אדום ולהקיף בו את מצבת רחל אמנו ז' פעמים ואחר כך ללובשו סביב היד או הצוואר. יש שעוררו על סגולה זו, וביניהם מרן הגרש"ז אויערבאך, כפי שהובא בשמו בספר 'חכו ממתקים' (ח"א עמוד רפא) שלא להקיף ולשאת חוט אדום, כי יש בזה משום דרכי האמורי. ובאמת במקור סגולה זו, שהוא מהרה"ק ה'ישמח ישראל' מאלכסנדר זי"ע, לא נזכר חוט אדום דווקא, וכפי הנראה התערבבו כאן שני דברים – חוט אדום, שהוא סגולה נגד עין הרע, ובזה יש חשש דרכי האמורי, כפי שדנו בהרבה ספרים; וחוט שהקיפו בו את קבר רחל, שיכול להיות גם חוט לבן (כן העיר הרב לוי פריינד בקובץ אור ישראל מאנסי שנה ז גיליון ב). ואכן בקונטרס 'ותפקדנו' הביא בשם הגרב"צ מוצפי שליט"א סגולה זו בחוט לבן.

  1. סגולה לא רק ללידה, אלא גם לרפואה ועוד

סגולת החוט מקבר רחל מועילה גם לרפואה ועוד, כמו שהביא בספר 'הקטן והלכותיו': "שמעתי לפני שנים מזקני הגה"צ רבי משה אהרן שטרן זצ"ל שקיבל מזקני ירושלים סגולה לחולה וכדו', ליקח חוט אדום ולהקיפו ז' פעמים סביב קבר רחל ואח"כ ילבשנו החולה על צווארו. וזקני עצמו עשה כן בשביל חולה וראו נפלאות". וייתכן שטעם סגולה זו הוא, משום שרחל אמנו נצטערה בלידת בנים, וממילא כל מה שקשור לשמירתם וגידולם של הבנים הוא גם כן בכלל סגולה זו (הרב לוי פריינד, קובץ 'אור ישראל' שם).

 

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.