נא לא להפריע! אני בשיחה חשובה!

מה זה התפילה וכמה פעמים ביום צריך להתפלל. המדריך המלא על תפילתו של כל יהודי

מאת: יהושע כהן

תיקנו רבותינו, שחובה להתפלל שלש פעמים ביום. שחרית בבוקר, מנחה בצהריים, ערבית בלילה.

 

נשאלת השאלה,  למה בכלל להתפלל?:

על פניו זה נראה שהגשם יורד בכל מקרה, השמש עולה ושוקעת, לחמניות מסודרות במאפיה כל בוקר, הכל קורה לכאורה בלי שהיהודי

מתפלל.

אז למה צריך בכלל להתפלל ?

אך למעשה השאלה כלל לא מתחילה!

ונבאר:

א . בבריאת העולם כתוב בתורה בפרשת בראשית שלא היה גשם לפני שנברא האדם הראשון.

ומבאר רבי שלמה יצחקי (המכונה רש"י) שהרי הקדוש ברוך הוא יצר את האדם הראשון רק ביום שישי, את שאר הבריאה הוא ברא

בימים שלפני כן. ואם כן, לא היה מי שיתפלל על הגשמים ולכן לא ירד גשם!!!

כן! לא ירד גשם כי לא היה מי שיתפלל!

גם אם יש אדם שאינו מתפלל ובכל זאת לא חסר לו אוכל בבית, עליו לדעת שהוא מקבל את כל השפע בזכות היהודים שכן מתפללים.

כדי להוריד את השפע המוכן לנו בשמים , אנו חייבים להתפלל!!!

בספרים הקדושים מבואר שכל העולם כולו, גם אלו שאינם יהודים, כולם ניזון בזכות עם ישראל.

אנו בתפילותינו "מושכים" את השפע משמים לעולמנו.

ב .  נחשוב רגע! אם מישהו היה עושה למישהו טובה ממש רצינית, בפרט אם הוא אדם מכובד ועסוק מבוקר עד ליל והוא טרח לפנות

מזמנו בכדי לעזור לו, האם מקבל הטובה לא היה מוקיר לו טובה על כך כל ימי חייו?!

הרי אין ספק שהוא היה אסיר תודה אליו.

כל שכן כשמדובר על מלך מלכי המלכים שמנהל את כל העולם בכל רגע ורגע, דואג לנו וליתוש הכי קטן אי שם באמזונס, לאוכל,

למסתור מגשם, שהדם ירוץ בעורקים, למשפחה, נשימה בכל רגע, והגדול מכולם – על עצם זה שהוא בחר בנו מכל העולם להיות לו לעם

המיוחד והאהוב ביותר.

הוא נתן לנו את הזכות להיכנס אליו בכל יום ! שלש פעמים ולדבר אתו מה שאנו רוצים!!!

על עצם זה שיש לנו את הזכות להודות, כבר צריך להודות!.

ג . גם אם אנו לא מבינים את החסדים שהקב"ה עושה עימנו, אנו חייבים להתפלל אליו.

אנו יצורים מוגבלים ולכן לא תמיד אנו מבינים את שפתו של הקדוש ברוך הוא.

אנו צריכים להכיר בזה ולהחדיר זאת חזק חזק. הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב.\

ד. רק הקב"ה יכול למלאות את כל בקשותיו של כל אחד מאיתנו. הוא מושל בכל והוא ברא הכל ומחדש את הבריאה בכל רגע מחדש.

גם דבר שנראה לך כל כך רחוק, הקדוש ברוך הוא הוא כל יכול.

כל זה נותן לנו בהירות כשאנו ניגשים למושג תפילה.

זה נכון שיש חובה להתפלל, אך רבותינו מלמדים אותנו שחלילה לאדם להסתכל על זה בצורה כזו כאילו זה עול.

אסור לנו להסתכל על התפילה כאילו זה חוב שצריך "להפטר" ממנו.

כוונת ההלכה שאומרת שזה חובה להתפלל, שגם כשקשה לאדם או שהוא לא מבין מדוע הוא צריך להתפלל, עדיין הוא חייב להתפלל.

אך ודאי שעל האדם להתבונן במהות התפילה ולהבין שזה זכות עצומה בשבילו כפי שראינו למעלה.

עוד נקודה שראוי להתבונן.  כשעם ישראל מתפלל בכוונה, הקדוש ברוך הוא קורא למלאכים ומתגאה ומתפאר בנו.

הוא אומר להם, תראו את בני היקרים איך כך הם מעריצים אותי ומשבחים אותי.

איך זה לא יעשה לנו זעזוע. אם כל אחד מאיתנו ישים את הידיעה הזו מול עיניו שהקדוש ברוך הוא כל כך מתפאר בנו לעיני המלאכים,

נרוץ להתפלל אליו בכוונה. הרי כולנו רוצים לעשות נחת רוח לאבינו שבשמים.

בואו נצא מעצמנו, לא נחשוב רק מה אנחנו מרוויחים מהתפילה. נתבונן מה כל העולם מרוויח מזה, נתבונן בזה שאבינו שבשמים שמח

מזה ונקפיד להתפלל בשמחה.

חובת התפילה:

תיקנו רבותינו שחובה היא להתפלל שלש פעמים ביום. שחרית בבוקר, מנחה בצהריים, ערבית בלילה.

לכל תפילה יש טווח של זמן מסויים שמשם והלאה כבר אי אפשר להתפלל את התפילה של אותה עונה מכיון שתם זמנה.

למשל, תפילת מנחה, זמנה מתחיל לאחר חצי שעה מחצות היום ונגמר בשקיעת החמה, שמשם ואילך איננו יודעים האם זמן השקיעה

הוא יום או לילה ולכן לא מתפללים בו לא מנחה ולא ערבית. לאחר צאת הכוכבים אנו רשאים כבר להתפלל תפילת ערבית.

כך, לכל תפילה יש פרטים ודינים וזמני תפילות שונים.

זמנים אלו מופיעים בלוחות שנה עם "זמני היום" ובאתרים ההלכתיים השונים.

מי תיקן את התפילה:

בתלמוד מבואר שהאבות הקדושים כבר התפללו את ג' התפילות. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן את תפילת מנחה, יעקב

תיקן את תפילת ערבית. ויתבאר יותר כדלהלן בכותרת הבאה.

נוסח התפילה:

במהלך הדורות, עד תקופת בית המקדש הראשון (ובכלל), כל אחד היה מתפלל בנוסח אישי משלו. כל אחד היה אומר את שבחיו של

הקדוש ברוך הוא ופורק את בקשותיו בהשתפכות לפני מלך מלכי המלכים ככל היוצא מליבו.

לאחר חורבן הבית הראשון, ראה עזרא הסופר (שהוא היה מנהיגו ונביאו של עם ישראל בתקופה זו) שהמציאות שהעם נמצא בה

מהווה סכנה עצומה לקיום הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. האומות מתערבבות זו בזו, שפת עם אחד פתאום משמש לאומה אחרת,

מאבדים זהויות, וכמובן הגרוע ביותר – סכנות רוחניות נוראיות.

עם ישראל חייב משהו איתן בכדי להמשיך את שושלת הזהב!

קם עזרא הסופר ותיקן נוסח אחיד שבו כל עם ישראל יתפלל.

ועלינו לדעת שבנוסח זה יש סודות עמוקים ביותר וזה לא המלצה בלבד! גם אם אדם חושב שברכה אחת לא כל כך קשורה אליו, אסור

לו לדלג עליה בשום פנים ואופן.

תפילה חופשית באמצע היום:

התפילה כאמור היא דבר שלכל אחד יש את הקשר והשפה האישית שלו עם בורא עולם. לכן, חוץ מהתפילות שתיקנו לנו, כדאי שנרגיל

את עצמנו לדבר עם הבורא. קשה לך משהו? תתפלל להקדוש ברוך הוא, בצד, שאף אחד לא רואה, תפילה שבוקעת מהלב.

מבנה התפילה:

כתוב בתלמוד, "לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל".

הכוונה, שלפני שאתה מבקש משהו מבורא עולם, אל תעשה זאת בצורה אינטרסנטית, אלא עליך לספר בשבחו ובגדולתו של הקדוש

ברוך הוא ורק אחר כך לבקש את בקשותיך.

כשאתה פותח בשבח בורא העולם, אתה פועל שתי דברים:

א.  אתה מעורר את רצונו של הקדוש ברוך הוא למלאות את משאלות ליבך על ידי שאתה מראה לו שאתה מודע לכך ומכיר בזה שהוא

בורא את הכל ורק בכוחו למלאות את כל משאלותיך.

ב. אתה מחדיר גם לעצמך את האמת שאף אחד אחר לא יכול לעזור לך. רק הבורא.

סדר התפילה:

כאמור, בתחילה אנו מספרים על גדולת הבורא כפי שהיא מתגלה בבריאה.

אנו מספרים על גדולתו על ידי אמירת "פסוקי דזמרה".

פסוקי דזמרה, אלו פסוקים מספר 'תהלים' שהם זמירות שאמר דוד המלך עליו השלום.

ספר התהלים נחשב לאחד מספרי הנביאים שהם חלק מהתורה.

בספרי רבותינו מבואר שיש כח מיוחד בפסוקים אלו להעלות את התפילה מעלה מעלה לבורא העולם בלי מניעות ועיכובים.

לאחר מכן אנו קורים קריאת שמע עם הברכות שלפניה ולאחריה.

עניינה של קריאת שמע היא "קבלת עול מלכות שמים", אנו מקבלים על עצמנו לקיים את כל מצוות השם, למלאות נאמנה את כל מה

שהוא מצווה אותנו.

לאחר מכן נעמדים לתפילת ה"עמידה" – "שמונה עשרה".

מה זה השם "שמונה עשרה":

בתפילת העמידה יש 19 ברכות.

כשתיקנו את נוסח התפילה היו 18 ברכות ובתקופה מאוחרת יותר כשהתחילה תופעה של אנשים המלשינים על אחיהם היהודים

ומוסרים אותם למלכות, וזה היווה סכנה עצומה לעם ישראל הנמצא בגלות שכך הוא מוכה ונרדף על לא עוול בכפיו, תיקנו את ברכת

"ולמלשינים"/"ולמינים" (תלוי בנוסחאות השונות).

הנוסחאות שלנו:

הנוסחאות שלנו מבוססות על פי מה שתיקן עזרא הסופר וברבות השנים נוספו קטעים שונים לתפילה על פי מה שתיקנו לנו רבותינו

ברוח קדשם וזה המקור לנוסחאות השונות, סידור נוסח עדות המזרח, אשכנזי, חסידי, תימני. אך לכל הנוסחאות יש מכונה משותף,

שכולם מבוססים על אותו נוסח מרכזי, וכל אחד יתפלל כמנהג אבותיו וממנו אין לזוז כנאמר למעלה שיש בנוסחאות אלו סודות

עליונים.

הודאה:

צריכים אנו לזכור תמיד להודות להקדוש ברוך הוא.

נכון. יש לנו צרכים והוא היחיד שיכול לתת לנו אותם ולכן אנו מבקשים ממנו את צרכינו.

אבל רק שלא נשכח להודות לו. גם בקשיים עלינו להודות לו. הכרת הטוב היא נושא מאוד מרכזי ביהדות.

נביא דוגמא אחת. כשעם ישראל היה במצרים, בגלות, כחלק מהדירבון שפרעה המלך ישחרר את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מצווה

את משה רבינו להכות את מצרים בעשרת המכות.

המכה הראשונה היתה "דם".

משה רבינו היה צריך להפוך את היאור לדם. היאור היה אגם עצום של מים והוא היווה כח מרכזי לכלכלה המצרית ולמחייתה.

משה רבינו העביר את הסמכות לאחיו אהרן הכהן בכדי ליישם את הציווי הזה.

מדוע? הרי מי שנצטווה זה משה רבינו?

הסיבה היא: משה רבינו לא רצה בעצמו להכות את היאור כיון שכשהוא היה תינוק הוא ניצל על ידי היאור וכהכרת הטוב הוא לא רצה

להכות אותו!!!

(לא נאריך בסיפור ההצלה במאמר זה אך לצורך הענין נזכיר שהמצרים רצו להרוג כל תינוק יהודי. )

היאור הוא לא בן אדם ואפילו לא חיה ובכל זאת היה למשה רבינו הכרת הטוב אליו.

כמה זה מלמד אותנו.

הקדוש ברוך הוא, הוא תכלית הטוב, כמה חסדים הוא עושה עימנו, כל שכן שאנו צריכים להיות אסירי תודה אליו כל חיינו.

יזכנו השם יתברך שנעבוד אותו בלב שלם ונודה לו תמיד ונזכה להתפלל בכוונה עצומה מעומק הלב ובקרוב בבנין בית המקדש

במהרה בימינו אמן.

 

 

 

 

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.