1/180

מושגים ביהדות באות נ'

נבואה/ נטע רבעי ועוד מושגים באות נ'

נבואה
דבר ה' הנאמר על ידי הנביא.
בדרך כלל כוללים דברי הנבואה דברי חזון ותוכחה בשם ה' ובשליחותו, הנאמרים לעם ישראל או ליחידים. מוסר הנבואה נקרא נביא ומיוחדים לו גם הכינויים "חוזה" ו"רואה". הנביאים נבחרים על ידי הקב"ה כשאין מכנה משותף בולט בין רקעם או אופיים. האמונה בהיותו של אדם נביא כרוכה בסדרת בדיקות ומבחנים המובאים בהלכה. המשותף לכל הנביאים הוא אי יכולתם לאצור בקרבם את דברי הנבואה. הנבואה בטלה בישראל בראשית ימי בית שני, ודברי הנביאים כונסו בספרי הנביאים השונים.

נֶטַע רְבָעִי
פירות האילן בשנה הרביעית לנטיעתו.
בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו של אילן אסורים פירותיו לאכילה. בשנה הרביעית מעלים את הפירות לירושלים, או פודים אותם על כסף. ואת כסף זה מעלים לירושלים ורוכשים בו מזון עבור עולי הרגל.

נחום אבלים
דברי ניחומים או ביקור אצל אדם השרוי באבל על מות אחד מקרוביו.מצוות ניחום אבלים היא חלק ממצוות גמילות חסדים. (ע"ע)

נישואין
התהליך הממסד על פי התורה את הקשר בין בני זוג. לשם ביטול נישואין יש צורך בגט.
היהדות רואה בנישואין מוסד בסיסי ואידיאלי: 'לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו… על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד' חז"ל הרחיבו וקבעו כי: 'כל אדם שאין לו אשה אינו אדם' ושהוא 'שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה… בלא תורה…'

נעילה
התפילה האחרונה ביום כיפור, החותמת את תפילות היום, סמוך לשקיעת החמה.
מקור השם הוא, כי בשעה זו "ננעלים שערי שמיים". לפי סברה אחרת, מכוונת תפילה זו כנגד שערי ההיכל של בית המקדש, שהיו ננעלים עם סיום העבודה במוצאי יום הכיפורים. בתקופת המשנה היה נהוג להתפלל תפילה זו בכל תענית ציבור, אך כיום נהוג לאומרה רק ביום כיפור. היא פותחת בפרקי התפילה "אשרי יושבי ביתך" ו"ובא לציון גואל". לאחר מכן מתפללים את תפילת ה"עמידה" של יום כיפור, אומרים "אבינו מלכנו" ומוסיפים קטעי "סליחות", הכוללים את י"ג מידות הרחמים של האל. נהוג לשנות בה את נוסח הברכות, ובכל מקום אומרים לשון חתימה: "וחתמנו בספר החיים". בכך מבטאים את שעת חיתום הדין.

יש לך דעה בעניין? זו הבמה שלך!

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.