מה עדיף, ללמוד תורה או להתפלל?

שאלה:

מה עדיף, ללמוד תורה או להתפלל?

תשובה:

התורה והתפילה הן שתי מצוות שקשורות זו לזו והולכות בד בבד. כדי להיות יהודי טוב ההולך בדרך הנכונה, יש למצוא את הזמן גם ללימוד תורה וגם לתפילה.

 אם לומדים תורה ולא מתפללים, לא רק שמפסידים את מצות התפילה, אלא גם הלימוד תורה נפגם. וכן הפוך, אם מתפללים אך לא לומדים תורה, התפילה מאבדת הרבה מכוחה.

 וכך כתב ה"חזון איש" זצ"ל: "הלימוד והתפילה קשורים זה בזה. עמל הלימוד עוזר לאור התפילה, והתפילה עוזרת את הלימוד. תפילה בבחינת קבע (דהיינו שמרגיש שהתפילה היא חוק קבוע, ועליו להתפלל רק לצאת ידי חובתו, ולפי פירוש אחר הכוונה שאינו אומרה בלשון תחנונים – ע"פ הגמרא בברכות כ"ט ע"ב ורש"י שם) מרחיקה את הלימוד, והלימוד בעצלתיים מונע תפילה". (קובץ אגרות, חלק א', ב')

 שלמה המלך עליו השלום אומר: "מסיר אזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה" (משלי כ"ח, ט'). מאידך, על הלומדים תורה, אומרת הגמרא במסכת סוטה (דף מ"ט ע"א): "כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק, תפילתו נשמעת".

 ובגמרא במסכת שבת (דף י' ע"א) מסופר: " רבא חזייה (ראה) לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה (שמאריך בתפלתו), אמר מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. והוא סבר זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד".

 גם אדם שצריך ללכת לבית כנסת ואין לו הרבה זמן ללמוד תורה, עליו לנצל את הזמן המועט שבידו, וללמוד בזמן הזה תורה, וכפי שכתוב בספר "אורחות צדיקים" (שער הזריזות), וזה לשונו: "אל יאמר אדם עת ערב הוא כבר, אם אלך ללמוד אצטרך לעמוד מיד להתפלל. כי טובה שעה אחת ללמוד, ואפילו דיבור אחד, מכל דברים שבעולם. ועל זה נאמר 'מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה'".

 את הקשר שיש בין לימוד תורה ותפילה, ניתן לראות גם מכך שבגמרא כתוב שהאמוראים נהגו להתפלל באותו מקום בו הם למדו תורה, כמובא במסכת ברכות (דף ח' ע"א): "אמר אביי מריש הוה גריסנא בגו ביתא ומצלינא בבי כנישתא (בתחילה הייתי לומד בתוך הבית ומתפלל בבית כנסת), כיון דשמענא להא דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא 'מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד', לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא (לא הייתי מתפלל אלא במקום שהייתי לומד)".

ובהמשך הגמרא שם נאמר: "רבי אמי ורבי אסי, אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא (למרות שהיו להם שלוש עשרה בתי כנסיות בטבריה), לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי (לא היו מתפללים אלא בין העמודים במקום שהם היו לומדים)".

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.