מה זה שכינה?

מה זה שכינה?

 

שאלה:

הרבה פעמים אני רואה שכותבים 'שכינה' מה זה שכינה?

תשובה:

האלוקים הוא גבוה מעל גבוה, עם זאת הוא שורה בתוך עם ישראל, וכפי שנאמר בתורה

"ושכנתי בתוכם" (שמות כ"ה, ח'). אותו חלק אלוקי ששוכן בתוך עם ישראל נקרא שכינה.

מטרת היהודי היא לקדש ולטהר את עצמו באמצעות התורה והמצוות בכדי להיות כלי מוכן

להשארת השכינה. שמחה גדולה ועצומה היא לבורא עולם להשרות שכינתו בתוכנו.

במדרש כתוב: "מיום שברא הקב"ה עולמו, נתאוה שיהא לו דירה בתחתונים" (בראשית רבה פ"ד).

על הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" ישנה שאלה מדוע נאמר "בתוכם",

הרי פשטות הפסוק מדברת על בית המקדש, אם כן היה צריך להאמר "ושכנתי בתוכו"?

מתרצים רבותינו זצ"ל שהפסוק מלמדנו שהקדוש ברוך שורה בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל.

השכינה שורה על עם ישראל גם במשך שנות גלותם, וכדברי חז"ל: "לכל מקום שגלו ישראל,

גלתה שכינה עמם". (ילקוט שמעוני, שמואל א')

ובגמרא נאמר: "תניא רבי שמעון בן יוחי אומר, בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש

ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן. גלו למצרים שכינה עמהן, שנאמר (שמואל א', ב', כ"ז)

'הנגלה נגליתי לבית אביך בהיותם במצרים וגו". גלו לבבל שכינה עמהן, שנאמר (ישעיהו מ"ג, י"ד)

'למענכם שלחתי בבלה'. ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן, שנאמר (דברים ל', ג') 'ושב ה'

אלהיך את שבותך' –  'והשיב' לא נאמר אלא 'ושב', מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהן מבין הגליות". (מסכת מגילה דף כ"ט ע"א)

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.