מדוע טוב לומר פרקי תהילים?

שאלה:

מדוע טוב לומר פרקי תהילים?

 

תשובה:

ספר תהילים, אותו כתב דוד המלך עליו השלום, הינו ספר קדוש ונעלה מאד.

הזוהר הקדוש אומר שבשירות ותשבחות שאמר דוד המלך, ישנם סודות ועניינים עילאיים בסוד החכמה, שכן כל המזמורים נאמרו על ידי רוח הקודש ששרתה על דוד המלך. (פרשת וישלח, דף קע"ט)

מובא בדברי חז"ל (ילקוט שמעוני תהילים א') שדוד המלך ביקש מהקב"ה, שאמירת פרקי התהילים שהוא חיבר, תהא חשובה בשמים כלימוד תורה בסוגיות העוסקות בנגעים ואהלות. אמנם לא נאמר לנו מפורשות מה הייתה תשובתו של הקב"ה לכך, אך צדיקים רבים אמרו שאם דוד המלך ביקש זאת, נראה שהקב"ה נענה לבקשתו.

ובאמת מובא בהרבה ספרים שאמירת פרקי תהלים נחשבת כעסק התורה בנגעים ואהלות. (פרי מגדים א"א ש"ו, רחמי אב אות תהילים, דברי שמואל פרשת בחוקותי, אגרא דפרקא פרשת שמות ועוד)

סגולות רבות נאמרו על אמירת תהילים:

בשו"ת "נודע ביהודה" מצאנו כתוב: "ידבק עצמו מאד בשירות ותשבחות של דוד המלך עליו השלום, שזה דבר גדול להלהיב בלב האדם אהבת הבורא ברוך הוא". (מהדורא קמא או"ח, ל"ה)

ובספר "ימלט נפשו" (סימן ה') נאמר: "אמירת המזמורים הם מסוגלים לתקן את נפש האדם ולהישירה ולנהלה הלוך וקרוב אל ה' ולבוא אל מעון קדשו, ולהעלותו במעלת הצלחה – יצליח בכל דרכיו וימצא מזונותיו בריוח ובנחת".

בספר "עמק המלך" (דף ט"ו) כתוב: "הרגיל בתהילים דוחה כל מיני פורעניות וכמה פגעים רעים מעליו ובני ביתו ומשפחתו וכל בני דורו, ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע, ברכות טובות והצלחות ורחמים וחסדים". (תהלות יוסף)

על הפסוק "מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו" (תהילים ק"ו) כתוב בספר "עטרת צבי" ש"ימלל" הוא מלשון מולל מלילות. על כן, מי שרוצה לשבר ולהמתיק כל הדינים, יאמר תהילים בפעם אחת בלי הפסק. (בפירושו על הזוהר פרשת ויחי דף רמ"ט)

וכן בספר "אמרי פנחס" נאמר שהסובל מקשיי פרנסה או צרות אחרות חלילה, יאמר את כל ספר התהילים מתחילתו ועד סופו בלי הפסק.

ה"פלא יועץ" (אות תהילים) אומר: "יש קבלה מאנשי שם הקדושים, שמי שיש לו איזה דוחק השעה או צער או שהוא מהלך בדרך או עובר בים או בנהרות, יקרא כל התהילים בכל יום בלי הפסק בכוונה והכנעה, ויראה נפלאות, וזה בדוק ומנוסה".

עוד גילה לנו ה"פלא יועץ" (שם): "מאחר שהתפלל דוד המלך שיהא חשוב כעוסק בנגעים ואוהלות, נראה דמועיל לימודם לתיקון הברית, כמו שכתבו גורי האר"י שלימוד סדר טהרות לתיקון הברית".

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.