למה חשוב ללבוש ציצית?

שאלה:

למה ללבוש ציצית?

 

תשובה:

מצות ציצית הינה מצוה חשובה מאד. בתורה (במדבר פרק ט"ו) נאמר: "וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם, ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם, ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם אתם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלקיכם". פסוקים אלו הם גם חלק מקריאת שמע הנאמרת ע"י כל יהודי שומר מצוות פעמיים ביום.

מצות ציצית כה גדולה, עד כדי כך שהגמרא אומרת: "שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורה". (מסכת נדרים דף כ"ה ע"א ובעוד מקומות).

רש"י מפרש במסכת מנחות (דף מ"ג ע"ב) שאנו יודעים שהציצית שקולה כנגד כל המצוות, משום שבפסוקים הנ"ל המדברים על מצות ציצית נאמר: "וזכרתם את כל מצות ה'". פירוש אחר מביא רש"י, שלומדים שמצות ציצית שקולה כנגד כל המצוות, מכך שציצית בגימטריה יוצא שש מאות, ואם נוסיף למספר זה את חמשת הקשרים שבציצית ואת שמונת החוטים שבה, נקבל את המספר שש מאות ושלוש עשרה, ובתורה ישנן כידוע תרי"ג מצוות, דהיינו שש מאות ושלוש עשרה מצוות.

מצות ציצית, בכוחה להביא את היהודי לשמירת כלל המצוות כראוי, וכפי שנאמר בתורה על מצוה זו: "וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם אותם", והגמרא שם במסכת מנחות לומדת מפסוק זה ש"ראיה מביאה לידי זכירה, זכירה מביאה לידי עשיה".

ה"חפץ חיים" זצ"ל כותב בספרו "משנה ברורה" (סימן כ"ד סק"ה): "מצוה זו מציל האדם מן החטא, דכתיב 'ולא תתורו וגו' למען תזכרו וגו' והייתם קדושים', ואף דכל שאר המצוות אין בהם זאת הסגולה להצילו מיצר הרע, ציצית עדיף".

עוד מובא בגמרא שם במסכת מנחות על מצות ציצית: "רבי שמעון בר יוחאי אומר, כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה".

ובמסכת שבת (דף ל"ב ע"ב) מצאנו כתוב לגבי השכר שאדם יקבל לעתיד לבוא: "כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדים".

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.