כל השאלות לחודש אלול

שרות מיוחד מהרב של האינטרנט כל התשובות לשאלות בענייני חודש אלול, אמירת הסליחות וחזרה בתשובה

ש. האם לעשות תשובה וקבלה לעתיד – הר ייתכן שעוד הפעם יפלו באותו חטא?

ת. צריכים למצוא לחפש ולפשפש מה הדבר המרכזי שבו האדם לקוי, ובדבר הזה למצוא את השורש, ולקבל דבר קטן ביותר, שממנו יצא שינוי בכל התהליך עד עשיית התשובה המושלמתוהגמורה בסייעתא דשמיא.מהקבלות הגדולות לא יוצא מאומה.

ש. כיצד מבקשים מאדם סליחה על חשד שחשדו בו?

ת. כל מקרה לגופו, האם באמת מותר לחשוד בו, יש כללים מתי מותר לחשוד ומתי אסור לחשוד.במקרה שרק חשדו ולא דיברו לשה"ר, לא תמיד יש לבקש ממנו סליחה על כך, וצריכים לדון בכל מקרה ומקרה לגופו, מתי יצא שכרו בהפסדו ומתי לא.

ש. לפני חודשיים חבר הזיק לי וגם קבלתי ממנו מכות, הוא פגע בי קשות וקשה לי לסלוח לו. מה אני עושה?

ת. אכן, באמת קשה לסלוח על דברים כאלו.

אולם הגמרא אומרת כי כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, יש לך זכות עצומה ונוראה ליום הדין שלא כל אחד זכאי לה, אם תצליח להתגבר ולסלוח לו, אזי כל פשעיך מחולים ואתה נקי לשמים.

אשריך! כמה שאני מקנא בך, הלואי הייתי במקומך. תברך אותי כי ברגע זה נהפכת לצדיק גמור על ידי התגברות ומחילה לשני.

דבר נוסף, למעשה לא מרויחים כלום ממה שלא מוחלים לשני, אפילו לא כסף, ולכן במבט שכלי לא שוה לא למחול.

ש. מה קורה אם קשה למישהו לסלוח לך או לך לו? האם זה עוון?

ת. יש לפייסו ג' פעמים ובכל פעם ריצוי אחר, ובכל פעם יקח עמו ג' אנשים, ואם אינו מתפייס אינו זקוק לו.והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול, דכל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, ואם הוא לא ירצה למחול, גם לא ימחלו לו.

ש. אני אשכנזי אבל מעוניין לומר סליחות כמנהג הספרדים מר"ח אלול, האם מותר לי?

ת. מותר. רק תתנה שזה יהיה בלי נדר, ולא תחוייב בכך לתמיד.

ש. אני נמצא בחו"ל בלי מנין, האם כשאני שומע סליחות דרך האינטרנט, אני יכול לומר איתם י"ג מידות?

ת. לא, אי אפשר לומר י"ג מדות אם לא מתפללים ביחד ממש בבית הכנסת.

ש. האם אומרים סליחות בליל שבת – הלילה שבין שישי לשבת?

ת. לא אומרים סליחות בליל שבת. שבת אינה הזמן המתאים לזעוק ולבקש תחנונים וכמו שכתוב: 'שבת היא מלזעוק'.

ש. האם אני יכול להתפלל סליחות לבד? ואם כן באיזה שעה?

ת. אפשר לומר סליחות לבד מלבד י"ג מדות שזה אין לומר ביחידות.

הזמן המובחר ביותר לאמירת סליחות הוא בסוף הלילה קודם עלות השחר, אולם ברוב המקומות אין מקפידין על כך, ומכל מקום ביום הראשון משכימין קצת.

אם לא אמרו קודם עלות השחר יאמרו לאחר מכן, וכן מי שקשה לו לומר בעלות השחר יכול לאמרו מחצות, אולם לא קודם לכן, ועדיף במצב כזה לומר סליחות קודם מנחה ולא בלילה קודם חצות [ויש שהקילו לומר שעה קודם חצות]

ש. האם אשכנזי יוצא ידי חובת סליחות בנוסח ספרדי או להפך?

ת. יוצא, אולם עדיף שכל אחד יאמר כמנהגו וכמנהג אבותיו, משום אל תטוש תורת אמך, אלא אם כן הוא לומד במקום שנוהגים אחרת, ויש בהלכה זו שינוים לפי השואל ולפי המקום והזמן.

ש. האם גם בנות חייבות לומר סליחות?

ת. נשים אינם חייבות באמירת סליחות, אולם אם באפשרותם בקלות ולא על חשבון תפקידם בבית, ראוי שיאמרו ג"כ סליחות. ישנם נשים רבות שאומרות סליחות לכל הפחות ביום הראשון, ובערב ראש השנה, ובערב יום הכיפורים.

ש. האם מותר להיות עם תפילין בסליחות?

ת. מותר, ויש שהידרו לעשות כך.

וכמובן כל זה רק אם אומר את הסליחות בבוקר לאחר שכבר הגיע זמן הנחת תפילין. וכמו כן זהו רק אם גופו נקי, ושלא תבוא הנחת תפילין זאת במקום הנחת תפילין בשעת ק"ש ותפילה.

ש. האם מותר לומר סליחות אחרי התפילה?

ת. מותר, אולם עדיף והמנהג ברוב המקומות לומר קודם התפילה.

ש. האם מותר לישון בשבת בצהרים יותר מהרגיל כדי שיהיה כח לסליחות במוצ"ש?

ת. מותר.

אולם יש להקפיד שלא לומר בפיו בא נלך לישון כדי שיהיה כח בלילה, משום שכך זה נחשב הכנה מקודש לחול.

ש. האם מותר ללכת לישון לאחר אמירת הסליחות ורק אח"כ להתפלל שחרית?

ת. מותר

ש. האם עדיף לומר את הסליחות בלילה או בבוקר?

ת. יש המקפידים לומר בלילה וכנוסח בסליחות בזעקם בעוד ליל, ורצה עתירתם בעמדם בלילות, במוצאי מנוחה, והראוי ביותר הוא בסוף הלילה קודם עמוד השחר.

ישנם המקפידים לא לומר בלילה, משום שבלילה זהו רק בכדי לצאת ידי חובה קודם שהולך לישון, ועיקר תפקיד הסליחות הוא להתגבר ולעבוד על מדת העצלות, ולכן הקפידו לומר בבוקר.

אם נמצאים בישיבה וכיוצא בזה, יש לכל בן ישיבה לעשות כפי הנהוג בישיבה וכהוראת רבותיו.

ש. האם עלי לומר סליחות באותו הזמן בכל הימים, רק בבוקר מוקדם או רק בלילה?

ת. אפשר לומר פעם כך ופעם כך, כמובן שיש מעלה של כל הקובע מקום לתפילתו אלקי אברהם בעזרו.

ש. האם ראוי שתלמידי ישיבות יקומו לסליחות, או שיש לשמור על שעות השינה שלהם?

ת. תלמיד ישיבה צריך לנהוג כפי איך שרבותיו בישיבה מורים לו לנהוג, והרבנים משתדלים לאזן בין שעות השינה לבין החיזוק המיוחד של הסליחות בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה.

ש. הלכתי כמה ימים ברציפות לסליחות, אם פתאום אני מפסיק ללכת אז הפרתי נדר?

ת. אכן ראוי לעשות התרת נדרים, כלומר תקח שלש חברים מחר בבוקר והם יאמרו לך מותר לך מותר לך מותר לך שלש פעמים.

כי ראוי למי שעושה דבר שלש פעמים ברציפות לומר ולהתנות שעושה כן בלי נדר.

אגב, אינך צריך ללכת לסליחות כל יום, חכמינו אמרו כי טוב מעט בכוונה מהרבות בלי כוונה, קח לך יום אחד בשבוע שבו תאמר סליחות במתינות ומתוך כוונה, ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון לבו לשמים.

ש. לוקח לי זמן לומר את פיוטי הסליחות ואני לא מספיק לומר יחד עם החזן את 13 ההמידות, מה אעשה?

ת. חשוב יותר לומר עם כולם את י"ג המדות, ואח"כ להשלים את כל הפיוטים.

ש. מה לעשות אם אמרתי בטעות את הסליחות ליום הלא נכון?

ת. אין חובה לחזור, ויצאו ידי חובה.

אולם ראוי לחזור ולומר את הפזמונים העיקריים השייכים לאותו יום.

ש. מתי אומרים הספרדים והאשכנזים סליחות?

ת. הספרדים מתחילים בראש חודש אלול, והאשכנזים מתחילים ביום ראשון שלפני ראש השנה.

ש. האם אני חייב לסלוח – אם מישהו עשה לי משהו והוא אומר לי 'סליחה'?

ת. המוחל לא יהיה אכזרי מלמחול, דכל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, ואם הוא לא ירצה למחול, גם לא ימחלו לו.אם הוציאו שם רע א"צ למחול, אולם מדת ענוה למחול גם בזה.

ש. האם עלי לבקש סליחה מגוי כמו מיהודי?

ת. בדברים שאסורים לעשות לגוי, יש לבקש מחילה גם מגוי.

ש. כיצד עלי לבקש סליחה מסבא שלי שלא נהגתי כלפיו כראוי ונפטר?

ת. מביאים עשרה בני אדם על קברו ואומר חטאתי לאלקי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו בחטא פלוני כי צריך לפרט החטא, והם ישיבו לו מחול לך מחול לך ג' פעמים.

ש. האם יש איסור להתחתן בחודש אלול?

ת. לא, אין איסור. רבים נהגו לישא אשה גם בימים אלו.

ישנם גדולי עולם שהנהיגו לא לישא אשה בימים אלו, באשר הוא החודש המיוחד והמיועד לתשובה, והנהגת שמחה בימים אלו גורמת הפרעה לחיזוק המיוחד הקיים בישיבות בימים אלו. להתנתק מכל עניני עולם הזה ולהיות דבוק רק ברוחניות, בשקיעות בלימוד, וביראת שמים.

ש. האם יש עניין שכאשר לא מתפללים בציבור בחודש אלול (בזמן מחלה וכדו') לתקוע בשופר ביחידות?

ת. המנהג לתקוע בשופר הוא בציבור, אולם מותר לתקוע בשופר גם כאשר מתפלל ביחידות.

ש. איך בנות אמורות לעשות תשובה ולהגיד סליחות?

ת. תשובה צריך לעשות כל יהודי ולא משנה אם הוא איש או אשה. כל אדם צריך לעזוב את החטא, להתוודות, ולקבל על עצמו שלא לחטוא עוד.

אמירת הסליחות של כל אחד היא על עצמו. אשה אינה חייבת בסליחות, כי יש לה מטלות אחרות, אולם אם בקלות יכולה לומר וזה לא על חשבון דברים אחרים שזו תפקידה, ראוי שתאמר. זו אחת הסיבות שגם פטרו אשה ממצות עשה שהזמן גרמא.

כמו כן אשה יכולה לומר את הסליחות לבד, אולם את י"ג המדות אומרים רק בציבור.

 יש לכם שאלה על כל נושא ביהדות? לחצו כאן והרב של האינטרנט יענה לכם 

3397
ראשון, 08 דצמבר 2013 00:00

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.