כיצד לזכור את התורה שלומדים?

שאלה:

כיצד לזכור את התורה שלומדים?

 

תשובה:

על האדם מוטל באמת להשתדל שלא לשכוח את מה שהוא לומד.

את הפסוק "אשרי אדם מפחד תמיד" (משלי כ"ח י"ד) מפרשת הגמרא: "ההוא בדברי תורה כתיב" (מסכת ברכות דף ס' ע"א), ומפרש שם רש"י: "אשרי אדם מפחד תמיד שמא תשתכח ממנו, שמתוך כך הוא מחזיר לשנותם תמיד".

הדבר הראשון והעיקרי שיש לעשות בכדי לא לשכוח את הלימוד הוא לחזור על מה שלומדים. על שלומד תורה ולא חוזר על הלימוד, נאמר בגמרא: "רבי יהושע בן קרחה אומר כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה, דומה לאדם שזורע ואינו קוצר". (מסכת סנהדרין דף צ"ט ע"א)

אף האמוראים הקפידו לחזור רבות על לימודם, כפי שמספרת הגמרא במסכת תענית (דף ח' ע"א) על ריש לקיש שהיה חוזר על הלימוד ארבעים פעמים, ורב אדא בר אהבה היה מסדר את לימודו עשרים וארבע פעמים.

במסכת ברכות (דף ל"ח ע"ב) מסופר על רבי חייא בר אבא שאחרי כל שלושים יום של ללימוד הוא היה חוזר ביום השלושים ואחד בפני רבי יוחנן על מה שהוא למד באותם שלושים יום (ע"פ פירוש התוספות). ישנם עוד מקומות בגמרא בהם מסופר על הקפדת האמוראים לחזור על לימודם.

עוד מבואר בספרים שצריכים להתפלל ולבקש מהקב"ה שיעזור לנו לזכור את מה שלמדנו. גם דוד המלך התפלל וביקש מהקב"ה "סעדני ואושעה" (תהילים קי"ט, קי"ז), ומפרש בספרי (קרח מ"ו) שכוונת תפילתו הייתה "שלא אהיה לומד תורה ושוכח".

עצות נוספות לזכירת הלימוד הן:

א. ללמוד בקול רם.

ב. להשתדל בזמן הלימוד להתנתק מכל הסובב וללמוד בריכוז וללא הסחת הדעת.

ג. לעשות סימנים שיעזרו לזכור את הנלמד.

ד. לכתוב את מה שלומדים. ישנה אפשרות לכתוב רק את עיקרי הדברים.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.