אז מה זה חנוכה בכלל?

מתי התרחשו הניסים ומה היה לנו שם.

 

יעקב לוסטיג

 

אז מהו חנוכה בכלל? מתי התרחשו הניסים ומה היה לנו שם.

הרב שמואל הורביץ נותן לנו קצת רקע לחג החנוכה

בואו ונציב לעצמינו כמה ציוני דרך ותאריכים בתולדות עמינו, כל התאריכים כוונתם לבריאת העולם כמובן.

היום אנחנו בשנת 5773 לבריאת העולם (וזו הכונה ה' תשע"ג: ה'-5 אלפים תשע"ג-773 שנים)
להלן כמה תאריכים חשובים:

1) בשנת 2,928 לבריאת העולם הוקם בית המקדש הראשון ע"י שלמה המלך.

2) בית המקדש הראשון עמד 410 שנים עד שחרב, ולפי זה בשנת 3,338 חרב בית המקדש הראשון ע"י נבוכדנצר מלך בבל ואז החלה גלות בבל שנמשכה 70 שנה.

3) בשנת 3,408 לבריאת העולם נבנה בית המקדש השני ואז נגמרה גלות בבל.

4) בית המקדש השני עמד 420 שנים עד שחרב על ידי אויבינו, ובמשך תקופת 420 שנה אלו של בית שני עברנו כמה גלויות אף שהיה לנו בית מקדש:
34 שנים ראשונות של בית שני- גלות מדי ופרס ששלטונם היה גם על היהודים אף שנבנה הבית.

לאחר 34 שנה בשנת 3,442 לבריאת העולם תפסו היונים את השלטון והיינו בגלותם 180 שנה ובמשך תקופה זו הצרו לישראל מאד מאד עד שנצחום החשמונאים בשנת 3,622 לבריאת העולם (שזה לפני 2,151 שנים). לאחר מכן היתה תקופת השקט של 26 שנים ואחר כך החלו הרומאים להשתלט ולאט לאט הצרו יותר ויותר עד שהחריבו את בית המקדש השני לאחר 180 שנה של שלטונם שזה היה בשנת 3,828 לבריאת העולם, ובגלותם אנו נמצאים עד היום הזה.

ונסכם את תקופת בית שני שעמד 420 שנים:

• 34 שנים גלות מדי ופרס

• 180 שנים גלות יון

• 26 שנים שקט

• 180 שנים גלות רומי שנמשכת עד ימינו אנו

420 שנה
ועתה נתמקד בגלות יון לדעת מהותה בכדי שנבין מה נצחו החשמונאים ועל מה אנו שמחים בחנוכה. גלות יון החלה כמו שבארנו בשנת 3,442 שנים לבריאת העולם והיתה בזמן בית המקדש השני ונמשכה 180 שנה עד שבשנת 3,662 לבריאת העולם נצחום החשמונאים ויצאנו מגלות זו.

בענין גלות יון:

מבואר בספרים כי היונים היו עם מאד חכם ורצו בחכמתם לשלוט על כל העולם, אך דבר אחד העיב עליהם מאד והוא כי הם ראו שעם ישראל עולה עליהם בחכמתם.

כשראו זאת, החליטו לבדוק מדוע עם ישראל מאד חכם, ומצאו כי חכמת עם ישראל היא בזכות התורה שהם לומדים ומקימים מצוותיה, ושעי"כ יש להם קשר עם בורא עולם. כשהבינו זאת החליטו היונים להתנכל לתורת ישראל ולנסות בכל דרך אפשרית לנתק את עמ"י מהקשר שלו עם בורא עולם ולכן החלו להצר ולגזור עלינו גזירות שהתגברו במשך הזמן.

ונביא כמה דוגמאות לגזירות שגזרו עלינו ומזה נראה כונתם:

1) היונים גזרו לבטל מצוות שבת חודש ומילה ואם נתבונן נראה כי מצוות אלו מראות את הייחודיות והקשר של עמ"י עם בורא עולם, שמילה היא כעין כריתת ברית בינינו לבורא עולם, וכן בשבת אנו מעידים שהקב"ה ברא העולם, ומצות קידוש החודש היא מצוה מיוחדת שעמ"י על ידה נתיחד מכל האומות שיש לו כח מבורא עולם להחליט מתי יתחיל כל חודש ועי"ז נקבעים כל החגים.

ולפי מה שבארנו אנו רואים באופן ברור כי כונת היונים היתה לנתק אותנו מבורא עולם ולבטל

את ייחודיותינו בעולם.

2) גזרו שהיהודים יכתבו על קרן השור אין לכם חלק באלקי ישראל ומבואר שכונתם היתה שיפרסמו בגלוי את כפירתם. וגם בכך אנו רואים שרצו לנתק אותנו מהקשר עם בורא עולם.

3) העמידו צלם בהיכל.

4) טמאו כל השמנים בבית המקדש.

5) גזרו שלא ללמוד תורה.

6) גזרו לא לנעול את דלתות הבית ולאחר זמן עקרו את הדלתות, וזאת בכדי שתמיד יוכלו ליכנס לבתיהם, ועי"כ יאבדו היהודים פרטיותם וכן לא יוכלו לקיים מצוות.

וגם מ-4 גזרות אלו האחרונות שכתבנו אנו רואים שמטרת היונים היתה לנתק אותנו מבורא עולם ולבטל ייחודיותינו בעולם.

ולאחר שגברו הגזירות עוד ועוד וכפו על היהודים לא ללמוד תורה ולא לקיים מצוות, אז התעוררו חשמונאי ובניו ומסרו נפשם ממש ללמוד תורה ולקיים המצוות ולכן הוכרחו להלחם ביונים מלחמות רבות, ונעשו להם ניסים רבים שנלחמו מועטים חמישה בני חשמונאי כנגד רבבות ונצחום.
ויש להעיר ולבאר כי אופי וצורת מלחמות החשמונאים ביונים נראה שהיתה באופן זה- שהיו יושבים ולומדים תורה וכשבאו היונים להלחם בהם ולכפותם שלא ללמוד תורה, הוכרחו בלית ברירה להפסיק למודם ולצאת ולהלחם ביונים, ולאחר שנצחום חזרו לתלמודם.

ומלחמות אלו ערכו זמן רב עד שבכ"ה כסלו שנת 3,622 לבריאת העולם נצחו באופן מוחלט את היונים ונחו מהמלחמות, והיות ובית המקדש זה מקום החיבור בין עמ"י לבורא עולם, לכן לאחר שנצחו נכנסו לבית המקדש לעבוד בו כדי להתקשר שוב בצורה מוחלטת לבורא עולם, וכשבאו להדליק המנורה מנורת הזהב ראו כי כל השמנים טומאו, ולא ידעו איך ידליקוה, ובדקו וחפשו, ולבסוף מצאו פך אחד של שמן שהיה סגור בחותמו של כהן גדול, וידעו שלא טמאוהו היונים (שכיון שהיה סגור בחותם ידעו שלא נגעו בשמן שבפנים לטמאותו), וכמות השמן שבפך היתה בכדי להספיק ליום אחד ונעשה נס והספיק השמן לשמונה ימים (שזה היה הזמן שבו יכלו להספיק לעשות שוב שמן חדש טהור).

ולשנה הבאה לאחר מכן ראו חכמים לנכון לקבוע לנו את שמונת ימי החנוכה שאנו עושים עד ימינו אנו זכר לנס שנעשה בפך השמן שדלק 8 ימים, שזה הראה גם על כל הניסים שנעשו להם עד שנצחו היונים שהכל היה ברצון הקב"ה.

ומה קבעו ותקנו לנו שנעשה שמונה ימים?

ידוע שבימים אלו אין להספיד ולהתענות, אך עיקר התקנה היתה להודות ולהלל לבורא עולם ולהדליק נרות חנוכה כל שמונת הימים, והסיבה בהדלקת הנרות בפשטות היא זכר לנס שנעשה להם שדלק שמן שהיה צריך להספיק ליום אחד שמונה ימים.

אך אם נתבונן היטב, נראה בהדלקת הנרות עוד עומק נוסף והוא:

הפסוק אומר "כי נר מצוה ותורה אור"(משלי ו' כג'), והיינו שהמצוות והתורה ביחד הם נר דולק המפיץ סביבותיו אור, והיונים רצו לבטל את עמ"י מתורה ומצוות ובאו להחשיך עיניהם של ישראל ולכן אנו מדליקים נרות בכדי להראות את נצחונינו שניתן לנו שוב ללמוד תורה ולקיים מצוות באין מפריע, וביותר, אנו יכולים לשים לב כי ימי החנוכה יוצאים תמיד בימים בהם היום הוא הקצר ביותר והלילה הוא הארוך ביותר, ואז כאשר יורד החושך אנו מדליקים בחוץ בחושך נר אשר בכוחו להאיר את החושך, וכך גם אנו אף שאנו עדיין בגלות, אך אם נלמד תורה, אנו מגרשים את כל חשך הגלות ומאירים את דרכינו.

ולפי כל מה שהתבאר אנו רואים שעיקר המלחמה והנצחון ומה שאנו מדליקים נרות הוא על מה שזכינו שוב ללמוד תורה ולקיים מצוות בלי שום הפרעה, וזה אחד מהפירושים של השם חנוכה, שפירוש אחד יש שאז היתה חנוכת המזבח, אך יש עוד פירוש והוא שהמילה חנוכה מורכבת משתי מילים חנו כ"ה ופירוש הענין שחנו מן המלחמה בכ"ה בכסלו ואז יכלו שוב ללמוד תורה ולקיים מצוות בהשקט.

ועל פי כל מה שנכתב שראינו שמהות החנוכה היא האפשרות ללמוד תורה ולקיים מצוות ולחזק הקשר בינינו ובין בורא עולם, לכן כאשר נגיע לימים אלו נשתדל באמת מלבד הנרות שאנו מדליקים לחזר אחר שיעור תורה או לימוד בחברותא ולקיים מצוות ועי"ז נזכה להתקרב לבורא יתברך ולקרב הגאולה שיהי רצון שתהיה במהרה בימינו אמן.

בברכת חנוכה שמח!

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה :)

כתובת הדוא״ל שלך לא תפורסם.